ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ [email protected]

ਸੋਨਾ

ਫਰੂਡਿਕਸ SASU
ਸਿਰਾ: 91267945300015
ਅੰਤਰ-ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੈਟ: FR68912679453
1 ਸਟਾਕਹੋਮ ਸਟ੍ਰੀਟ
75008 ਪੈਰਿਸ (ਫਰਾਂਸ)